Politik for dataetik

Indledning

Dette dokument præsenterer Uglehøj koncernens dataetikpolitik, som gælder for både Uglehøj koncernen og de koncernforbundne selskaber, hvor Uglehøj koncernen har afgørende indflydelse. Politikken forpligter alle medarbejdere og omfatter hele koncernen. Den beskriver Uglehøj koncernens tilgang til indsamling, behandling, anvendelse, deling og sletning af data i ethvert aspekt af vores datahåndtering.

Baggrund
I en digital tidsalder er personoplysninger og data af større betydning end nogensinde før, og de behandles og opbevares i stigende omfang. Den voksende værdi og udbredelse af data stiller høje krav til organisationer og deres medarbejderes evne til at håndtere data korrekt. Uglehøj koncernen håndterer forskellige typer data og stræber efter at opretholde tilliden hos vores interessenter og omverdenen gennem vores etiske omgang med data.

Anvendelse
Etisk korrekt behandling af data og personoplysninger er afgørende for alle aspekter af Uglehøj koncernens virksomhed. Vores dataetikpolitik tager udgangspunkt i de data og personoplysninger, vi besidder.

Vores dataetiske værdier

Uglehøj koncernen opererer efter følgende dataetiske værdier:

  • Vi praktiserer dataminimering som standard og beskytter og opbevarer kun nødvendige data.
  • Vi arbejder for at undgå diskrimination baseret på køn, etnicitet eller fællesskab.
  • Vi arbejder åbent og gennemsigtigt med data.
  • Vi sikrer, at data ikke misbruges til at vildlede vores interessenter.
  • Vi stræber efter at skabe maksimal værdi for vores brugere, både internt og eksternt.
  • Vi investerer i de nødvendige kompetencer til at håndtere dataetiske dilemmaer.
  • Vi forventer, at vores samarbejdspartnere behandler data i overensstemmelse med
    vores politik.

Når vi behandler data og implementerer teknologier, herunder nye, følger vi disse værdier og principper. Vi indsamler kun data, der er nødvendige for det angivne formål og overholder relevant lovgivning som GDPR. Vi designer teknologier med fokus på dataetik, inklusive korrekt og rettidig sletning af data i overensstemmelse med vores retningslinjer.

Vi evaluerer konsekvenserne og risiciene ved nye aktiviteter, systemer og teknologier, før de implementeres. Vi respekterer intentioner, forventninger og forståelse hos de involverede parter og undgår brugen af data til uforenelige formål. Vi implementerer passende sikkerhedsforanstaltninger, både tekniske og organisatoriske, og sikrer gennemsigtighed, især ved brug af algoritmer og automatiserede processer. Vi tager hensyn til menneskerettigheder og sikrer, at behandlingen af data er proportional i forhold til individets rettigheder.

Denne politik er tilgængelig for medarbejdere og interessenter på Uglehøj koncernens intranet og hjemmeside. Beslutninger om databehandling og teknologiimplementering træffes af relevante ledere, der har kendskab til denne politik.

Ansvar og opfølgning

Eventuelle dataetiske dilemmaer i Uglehøj koncernen skal diskuteres og vurderes af de ansvarlige parter, når de opstår. Vi foretager løbende evalueringer af vores indsats inden for dataetik og anvendelsen af ny teknologi for at vurdere, om ændringer i politikken eller procedurer er nødvendige.